Regulamin

Postanowienia Ogólne

Warunki tego Regulaminu przedstawiają umowę pomiędzy osobami i podmiotami zawartymi w temacie tego Regulaminu. Pomimo poprzedniego, wszystkie dodatkowe warunki prezentowane na tej stronie będą dotyczyły tego do czego się odnoszą. Poradnik-pszczelarski.pl może zmienić warunki tego Regulaminu w każdej chwili, uaktualniając niniejszy Regulamin. Warunki tego Regulaminu dotyczą wszystkich użytkowników Strony Internetowej Poradnik-pszczelarski.pl , włączając w to użytkowników którzy udostępnili swoje treści, informacje i każde inne materiały umieszczone na tej Stronie Internetowej.

Usługodawca / Akceptant : NOWANO s.c. z siedzibą ul. Śląska 17 lok. 9, 98-300 Wieluń / NIP: 8322086684 / REGON: 386080273

Uzyskanie dostępu do poradnika wymaga dokonania płatności według cennika:

Cena standardowa

A) Płatność przelewem, kartą lub na poczcie - 49 zł (brutto)

Twoja Akceptacja

A. Używając lub/i odwiedzając tą stronę (włączając w nią całą zawartą treść i funkcjonalność dostępną poprzez domeny http://www.poradnik-pszczelarski.pl/, zwane dalej “Stroną Internetową Poradnik-pszczelarski.pl ”, “Stroną Internetową” lub “Poradnik-pszczelarski.pl”) oświadczasz, że zgadzasz się z :

(1) Warunkami tego regulaminu (zwany dalej “Regulaminem”),

(2) Polityką Prywatności Strony Internetowej Poradnik-pszczelarski.pl

Jeżeli nie zgadzasz się z którymkolwiek z punktów tego regulaminu i/lub z Polityką Prywatności Strony Internetowej
Poradnik-pszczelarski.pl, to nie możesz korzystać ze Strony Internetowej Poradnik-pszczelarski.pl

B. Poradnik-pszczelarski.pl może dokonywać zmian Regulaminu.
W przypadku dokonania takich zmian, Poradnik-pszczelarski.pl udostępni nowy egzemplarz Regulaminu tutaj.

C. Zamówienie na e-booka bądź usługi oferowane przez Stroną Internetową składać mogą osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, osoby niepełnoletnie za zgodą opiekunów prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Gwarancja nie obejmuje osób, które w bezprawny sposób korzystają z serwisu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku korzystania z Poradnik-pszczelarski.pl po dniu, w którym Regulamin został zmieniony, Poradnik-pszczelarski.pl potraktuje korzystanie z nich jako akceptację zmienionego Regulaminu.

D. Poradnik-pszczelarski.pl nie powiadamia użytkowników o zmianie niniejszego Regulaminu, dlatego Użytkownik powinien sprawdzać, czy Regulamin nie uległ zmianie przed każdym korzystaniem ze Strony Poradnik-pszczelarski.pl.

Akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności następuje poprzez samo korzystanie i odwiedzanie witryn Poradnik-pszczelarski.pl. Jeżeli nie zgadzasz się z jakimkolwiek z punktów Regulaminu i/lub Polityki Prywatności, to nie możesz korzystać w żaden sposób z Poradnik-pszczelarski.pl


Postępowanie reklamacyjne

1. Wejdź na podstronę "ZŁÓŻ REKLAMACJĘ" i postępuj według prostej elektronicznej procedury.

Ewentualnie zgłoszenie reklamacji z tytułu rękojmi może zostać dokonane listem pod adres pocztowy Usługodawcy. Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Załącznik: FORMULARZ REKLAMACYJNY / FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

2. W treści składanej reklamacji z tytułu rękojmi, zaleca się zamieszczenie:

1. danych kontaktowych, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,
2. numeru rachunku bankowego, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,
3. opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych.

3. Usługodawca rozpoznaje reklamacje:

1. z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia,
2. z tytułu świadczonych usług w terminie 30 dni od daty zgłoszenia,

4. Usługodawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.

5. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją z tytułu rękojmi nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.

6. Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami.

Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń

1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

2. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych.

3. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL: https://www.uokik.gov.pl.

Odstąpienie od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi:

1. w przypadku, gdy Usługodawca wykonał Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
2. w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. W pozostałych przypadkach Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy zawartej z Usługodawcą.

3. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsumenci muszą poinformować Usługodawcę : (NOWANO s.c. ul. Śląska 17 lok. 9, 98-300 Wieluń ebook@poradnik-pszczelarski.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

7. Usługodawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

8. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.

10. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.


Gwarancja

Użytkownik ma 30 dni od daty zakupu na przetestowanie produktu i w przypadku kiedy nie będzie usatysfakcjonowany i będzie chciał zwrotu pieniędzy wpłaconych za zakupiony produkt, powinien skontaktować się z nami używając formularza kontaktowego na stronie podając informację, że chce zwrotu pieniędzy. Użytkownik otrzyma od nas formularz zwrotu pieniędzy który trzeba uzupełnić danymi o jego transakcji i odesłać go nam. Aby gwarancja była ważna i Użytkownik otrzymał pieniądze z powrotem.

Użytkownik musi zapłacić za poradnik przelewem, kartą lub na poczcie.

Gwarancja nie obejmuje płatności SMS'em.

Aby otrzymać zwrot użytkownik musi użyć poradnika według wskazówek opisanych w nim, tym samym wykonując wszystkie wymagane kroki - tylko wtedy uznamy, że Użytkownik kupił produkt w celu rzeczywistego użycia go a nie tylko po to, żeby otrzymać go za darmo żądając zwrotu pieniędzy po zakupie.
Żeby udowodnić wykonanie wszystkich wymaganych kroków użycia poradnika, w odpowiedzi na e-mail Użytkownika z prośbą o zwrot pieniędzy, Użytkownik otrzyma informację o przesłaniu do nas tych oto informacji potwierdzających użycie poradnika:

Wysłać filmik na którym widnieje pasieka wraz z osobą która kupiła poradnik. Wszystkie powyższe informacje należy przesłać do nas w odpowiedzi na e-mail wraz z wypełnionym formularzem zwrotu pieniędzy, a wszystkie wymagane pliki tj. filmiki należy umieścić w załączniki e-mail'a. Jeżeli wszystkie informacje w wypełnionym formularzu będą się zgadzały, a przesłane pliki udowadniają, że Użytkownik faktycznie wykonał wszystkie wymagane kroki z naszego produktu, to zwrot pieniędzy zostanie wysłany w ciągu 14 dni roboczych. Jeżeli płatność Użytkownika odbyła się za pomocą przelewu lub karty, to należy zarezerwować około następne 5-7 dni roboczych zanim płatność wróci do Użytkownika.

Zamknięcie Strony

Aczkolwiek nikt tego nie planuje, to Poradnik-pszczelarski.pl może zakończyć swoją działalność i istnienie w każdej chwili bez podania przyczyny. Jeżeli tak się stanie, to wszyscy Użytkownicy którzy zakupili produkty od Poradnik-pszczelarski.pl.pl przestaną mieć dostęp do witryn Poradnik-pszczelarski.pl.

Spory

Wszelkie oskarżenia i spory dotyczące Poradnik-pszczelarski.pl mogą być skierowane na drogę postępowania sądowego. Użytkownik rozumie i akceptuje poprzez Używanie jakichkolwiek serwisów oferowanych przez Poradnik-pszczelarski.pl, że jeżeli Użytkownik zdecyduje się wkroczyć na drogę postępowania sądowego z Poradnik-pszczelarski.pl i jego właścicielami, to państwem i miastem w którym odbywać się będą rozprawy, będzie kraj i miasto w której znajduje się firma Usługodawcy.

Sprostowanie

Autor Poradnik-pszczelarski.pl dołożył wszelkich starań aby przygotować profesjonaly poradnik o pszczelarstwie. Autor nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do dokładności, zastosowania, lub kompletności produktu i informacji które są sprzedawane i/lub publikowane na stronach Poradnik-pszczelarski.pl. Informacje zawarte na stronie Poradnik-pszczelarski.pl są wyłącznie do celów rozrywkowych. Dlatego jeśli Użytkownik zamierza stosować pomysły zawarte na Poradnik-pszczelarski.pl to Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za swoje działania.
Zostały dołożone wszelkie starania aby dokładnie zaprezentować produkt. Pomimo, że ta dziedzina wiedzy jest dziedziną w której można bardzo łatwo powiedzieć w jakim stopniu uda ci się założyć pasiekę, nie ma żadnych gwarancji że Użytkownik założyć pasiekę i będzie produkować miód używając pomysłów i informacji zawartych w poradniku. Przykłady i wyniki szkolenia z poradnikiem nie mogą być interpretowane jako obietnica ani gwarancja, ponieważ możliwość osiągnięcia jakichkolwiek wyników są tylko uzależnione od osoby korzystającej z naszego poradnika, jej zaangażowania, pracy czy techniki. Poziom sukcesu jaki osiągnie Użytkownik zależy od czasu, wiedzy i wytrwałości dlatego nie gwarantujemy żadnego sukcesu z poradnikiem.
Nie jesteśmy też odpowiedzialni za Twoje działania.
Autor niniejszego produktu i/lub strony Poradnik-pszczelarski.pl nie daje żadnych gwarancji na jakiekolwiek działanie produktu ani informacji opublikowanych na i/lub przez Poradnik-pszczelarski.pl i nie mogą być odpowiedzialni bezpośrednio ani pośrednio za jakiekolwiek straty Użytkownika powstałe przy użyciu informacji i/lub produktu opublikowanych na/w Poradnik-pszczelarski.pl

Prawa Autorskie

Wszystkie materiały, zarówno darmowe jak i prywatne które są publikowane na Poradnik-pszczelarski.pl są własnością Poradnik-pszczelarski.pl

Licznik zakupu

Licznik zakupionych kopi aktualizowany jest raz na 6 miesięcy.